W dobrych rękachod początku
opieka lekarska na najwyższym poziomie
Najnowsze technologie w służbie rodzinie

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII

W naszym ośrodku prze­pro­wa­dzamy pełną dia­gno­stykę ultra­so­no­gra­ficzną w kie­runku wad gene­tycz­nych płodu (tzw. USG Gene­tyczne), zarówno pierw­szego jak i drugiego try­me­stru. Posia­damy mię­dzy­na­ro­dowy cer­ty­fi­kat Fetal Medi­cine Foun­da­tion (the 11–13 weeks scan cer­ti­fi­cate of competence-FMF ID number:80859), któ­rego coroczna auto­ry­za­cja potwier­dza jakość wyko­ny­wa­nia badań na naj­wyż­szym pozio­mie, zgod­nie ze świa­to­wymi stan­dar­dami. wię­cej…

ZAKRES BADAŃ:

Bada­nie wyko­ny­wane jest pomię­dzy 11–13 tyg. + 6 dni, czyli wtedy gdy płód ma 45–84 mm, zazwy­czaj gło­wicą prze­zbrzuszną lub spo­ra­dycz­nie, gdy malu­szek nie chce współ­pra­co­wać, gło­wicą dopo­chwową. Naj­lep­szą wizu­ali­za­cję uzy­skuje się w skoń­czo­nym 12 tygo­dniu ciąży, więc jeśœli jest taka moż­li­wość uprzej­mie pro­szę o zapi­sy­wa­nie się w tym wła­śnie terminie.

W ZAKRES BADAŃ USGTRYMESTRU
ZALICZA SIĘ:

 • ocena prze­zier­no­ści karku
 • obec­ność kośœci nosowych
 • prze­pływ krwi przez zastawkę III dzielną
 • prze­pływ krwi przez prze­wód żylny Arancjusza
 • kąt twa­rzowy

Opro­gra­mo­wa­nie zain­sta­lo­wane w naszym œośrodku, umoż­li­wia osza­co­wa­nie indy­wi­du­al­nego dla każ­dej pacjentki, ryzyka wystą­pie­nia wad gene­tycz­nych. Do tego celu oce­niamy takie para­me­try jak: wiek, wywiad położ­ni­czy, akcję serca płodu, mar­kery gene­tyczne ozna­czone na pod­sta­wie bada­nia usg i inne. Bada­nie to, można posze­rzyć o dia­gno­stykę bio­che­miczna prze­pro­wa­dzoną z krwi matki, czyli tzw. „Test Podwójny” wyko­ny­wany pomię­dzy 9 a 14 tygo­dniem ciąży. Sekwen­cje powyż­szych badań cechuje wysoka wykry­wal­ność wad gene­tycz­nych. Już na tak wcze­snym eta­pie ciąży moż­liwe jest prze­pro­wa­dze­nie deta­licz­nej oceny ana­to­mii płodu, wraz z uwi­docz­nie­niem prze­pły­wów wewnątrzsercowych.

Dia­gno­styka II try­me­stru ciąży polega na deta­licz­nej oce­nie ana­to­mii płodu, wraz z oceną mar­ke­rów ultra­so­no­gra­ficz­nych wad gene­tycz­nych cha­rak­te­ry­stycz­nych dla II try­me­stru ciąży, takich jak:

 • fałd przed­no­sowy
 • gru­bość fałdu karkowego
 • dłu­gość kości nosowej
 • posze­rzony ukm nerek płodu
 • obec­ność środ­ko­wego paliczka małego palca
 • dłu­gość kości ramiennej
 • obec­ność tzw. „white spot” w sercu
 • hiper­echo­ge­niczne jelita i inne

Mając na uwa­dze fakt, iż wady serca są naj­częst­szymi zabu­rze­niami roz­wo­jo­wymi, szcze­gólny nacisk kła­dziemy na jego dokładną ocenę, uzu­peł­nia­jąc bada­nie o prze­pływy wewnątrz­ser­cowe. Ana­lizę wyko­nu­jemy na pod­sta­wie bada­nia dwu­wy­mia­ro­wego, trój­wy­mia­ro­wego (STIC) oraz bada­nia dop­ple­row­skiego. Oce­nia­jąc prze­pływ krwi przez tęt­nice maciczne, możemy już we wcze­snym okre­sie ciąży wyse­lek­cjo­no­wać pacjentki, u któ­rych ist­nieje zwięk­szone ryzyko zaha­mo­wa­nia wzro­stu płodu lub nad­ci­śnie­nia  w kolej­nych eta­pach ciąży.

Bada­nie ultra­so­no­gra­ficzne III try­me­stru jest uzu­peł­nie­niem dwóch pierw­szych badań gene­tycz­nych. Oprócz deta­licz­nej oceny ana­to­mii płodu, spraw­dzamy jego bio­me­trię, tempo wzro­stu oraz dobrostan.

Nie­które nie­pra­wi­dło­wo­ści jak tor­biel jaj­nika lub wady prze­pony mogą ujaw­nić się w III try­me­strze ciąży.
Każde bada­nie posze­rzamy o dia­gno­stykę dop­ple­row­ską oraz obra­zo­wa­nie trój­wy­mia­rowe – buźŸka dziecka w tym okre­sie wygląda wyjąt­kowo atrakcyjnie!

Wyko­nu­jąc bada­nie usg narządu rod­nego, pro­wa­dzimy pro­fi­lak­tykę scho­rzeń macicy (mię­śniaki, mię­saki, ade­no­mioza), oraz przy­dat­ków (jaj­ni­ków i jajo­wo­dów). Pomimo iż sta­ty­stycz­nie rak jaj­nika jest jed­nym z naj­póź­niej wykry­wa­nych nowo­two­rów zło­śli­wych narządu rod­nego, regu­lar­nie wyko­nu­jąc bada­nie usg możemy wykryć wiele zmian w tym narzą­dzie jak tor­biele, potwor­niaki i cysty endo­me­trialne oraz inne groź­niej­sze zmiany już we wcze­snym eta­pie zaawansowania.

Ocena błony œślu­zo­wej trzonu macicy oraz echo­ge­nicz­ność jaj­ni­ków pomocna będzie w dia­gno­styce nie­płod­no­ści. Wyko­nu­jąc to bada­nie można rów­nież wykryć takie zmiany jak polipy endo­me­trialne czy prze­ro­sty błony ślu­zo­wej, co może być obja­wem zmian zło­śli­wych tego narządu. Bada­nie wyko­nu­jemy w tech­nice dwu­wy­mia­ro­wej sondą dopo­chwową a w razie koniecz­no­ści wyko­rzy­stu­jąc obra­zo­wa­nie trójwymiarowe.

Mamy świa­do­mość, iż rak piersi jest naj­częst­szym nowo­two­rem zło­śli­wym kobiet, dla­tego zgod­nie z wytycz­nymi Pol­skiego Towa­rzy­stwa Gine­ko­lo­gicz­nego rekomendujemy:

 • do 50 r.ż.- bada­nie USG gru­czołu pier­sio­wego raz na rok
 • od 50 r.ż.- bada­nie USG gru­czołu pier­sio­wego raz na rok + mam­mo­gra­fię raz na 2 lata

Ponadto każda œświa­doma kobieta powinna raz w mie­siącu samo­dziel­nie badać piersi, co jed­nak nie może zastą­pić ultra­so­no­gra­fii, gdyż w cza­sie bada­nia możemy wykryć nawet 3 mm zmiany, czyli na wcze­snym eta­pie roz­woju choroby.

Pra­cu­jemy na pro­fe­sjo­nal­nym apa­ra­cie ultra­so­no­gra­ficz­nym volu­son 730 expert z sze­ro­kim wachla­rzem gło­wic oraz peł­nym opro­gra­mo­wa­niem dodat­ko­wym (STIC TUI.…), celem mak­sy­mal­nej opty­ma­li­za­cji badania.

Opro­gra­mo­wa­nie zain­sta­lo­wane w naszej pra­cowni, umoż­li­wia osza­co­wa­nie ryzyka wystą­pie­nia wad gene­tycz­nych indy­wi­du­al­nego dla każ­dej pacjentki.

Sekwen­cja badań ultra­so­no­gra­ficz­nych oraz testów bio­che­micz­nych (tzw. test podwójny) cechuje wysoka wykry­wal­nośćœ wad genetycznych.

W trak­cie każ­dego bada­nia położ­ni­czego wyko­rzy­stu­jemy opro­gra­mo­wa­nie trój­wy­mia­rowe (3D/4D) oraz, jeśli zaj­dzie taka potrzeba, opro­gra­mo­wa­nia dodat­kowe: wizu­ali­za­cję trój­wy­mia­rową serca, ultra­so­no­gra­ficzną tomo­gra­fię kom­pu­te­rową itd.

Ultra­so­no­gra­fia dop­ple­row­ska jest obli­ga­to­ryjną skła­dową każ­dego badania.

Szcze­gólny nacisk kła­dziemy na ocenę ana­to­mii płodu, już we wcze­snych tygo­dniach ciąży, aby jak naj­wcze­śniejœ, traf­nie zdia­gno­zo­wać ewen­tu­alne nieprawidłowości.

Wiemy jak ważny jest aspekt emo­cjo­nalny, dla­tego każde bada­nie archi­wi­zu­jemy na pły­cie DVD, zdję­ciach czarno-białych oraz w kolorze.

GINEKOLOGIA

W tro­sce o naj­wyż­szą jakość usług, zapew­niamy pełen panel badań pro­fi­lak­tycz­nych naj­częst­szych scho­rzeń kobiecych:

 •  bada­nie cyto­lo­giczne szyjki macicy
 •  usg narządu rodnego
 •  usg gru­czołu piersiowego

W razie koniecz­no­ści, zapew­niamy cią­głość lecze­nia w warun­kach szpi­tal­nych, gdzie pro­wa­dzimy pełen panel lecze­nia ope­ra­cyj­nego, od drob­nych zabie­gów po naj­bar­dziej zaawan­so­wane pro­ce­dury operacyjne.

Pro­wa­dzimy dia­gno­stykę i lecze­nie nie­płod­no­ści z pomi­nię­ciem roz­rodu wspomaganego.

Zapew­niamy doradz­two anty­kon­cep­cyjne w tym zakła­da­nie wkła­dek wewnątrzmacicznych.

Leczymy zmiany szyjki macicy, kłyk­ciny, nad­żerki, przy pomocy laseroterpii.

Zaj­mu­jemy się dia­gno­styką i lecze­niem zabu­rzeń sta­tyki narządu rod­nego oraz nie­trzy­ma­niem moczu.

CHIRURGIA

Pra­cuję na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpi­tala im G. Naru­to­wi­cza na sta­no­wi­sku star­szego asy­stenta, gdzie wyko­ny­wane są zabiegi ope­ra­cyjne, zarówno metoda kla­syczną jak i laparoskopową.

Prze­pro­wa­dzamy zabiegi ope­ra­cyjne mało­in­wa­zyjne jak i naj­bar­dziej zaawan­so­wane ope­ra­cje ginekologiczne.

Olbrzymi nacisk kła­dziemy na chi­rur­gię endo­sko­pową (lapa­ro­sko­pia, histe­ro­sko­pia), gdzie dzięki nowo­cze­snemu zaple­czu sprzę­to­wemu, mamy moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia tak zaawan­so­wa­nych pro­ce­dur jak lapa­ro­sko­powe usu­nię­cie macicy.

Pro­wa­dzimy pełen pro­fil ope­ra­cji onkologicznych.

Wyko­nu­jemy zabiegi histe­ro­sko­pii dia­gno­stycz­nej i operacyjnej.

Pro­wa­dzimy dia­gno­stykę i lecze­nie zabu­rzeń sta­tyki narządu rod­nego oraz wysił­ko­wego nie­trzy­ma­nia moczu, z wyko­rzy­sta­niem naj­no­wo­cze­śniej­szych metod tera­peu­tycz­nych, oraz mate­ria­łów bio­za­stęp­czych jak slin­go­pla­styka pod­cew­kowa (TOT), oraz korek­cja z uży­ciem sia­tek (DTOT,TGT,SSLF).

POŁOŻNICTWO

Zaj­mu­jemy się pro­wa­dze­niem ciąż fizjo­lo­gicz­nych i tych o powi­kła­nym prze­biegu. Mamy świa­do­mość odpo­wie­dzial­no­ści jaka na nas ciąży za zdro­wie cię­żar­nej kobiety oraz jej nie­na­ro­dzo­nego dziecka, dla­tego cią­głe szko­le­nie i usta­wiczne dosko­na­le­nie swo­ich umie­jęt­no­ści jest dla nas priorytetowe.

W tro­sce o naj­wyż­szą jakość usług,
zapew­niamy cało­do­bową dostęp­ność telefoniczną.

Zapew­niamy cią­głość opieki położ­ni­czej
w warun­kach szpitalnych.

Wiemy jak ważne dla przy­szłych mam jest zdro­wie swo­ich pociech, dla­tego każdą wizytę uzu­peł­niamy o bada­nie ultra­so­no­gra­ficzne gło­wicą prze­zbrzuszną, w trak­cie któ­rego oce­niamy dobro­stan płodu oraz, jeśli zaj­dzie taka koniecz­ność, bada­nie gło­wicą endo­va­gi­nalną, pod­czas któ­rego mie­rzymy dłu­gość szyjki macicy jako wcze­sny mar­ker zagra­ża­ją­cego porodu przedwczesnego.

Wynik bada­nia USG może być cenną pamiątką na przy­szłość ­­- zapew­niamy pełną archi­wi­za­cję wyko­ny­wa­nych badań na pły­tach dvd.

 

OPIEKA SZPITALNA

Szpi­tal im G. Naru­to­wi­cza w Kra­ko­wie, w któ­rym aktu­al­nie pra­cuje, a któ­rego celem jest pro­mo­wa­nie nowo­cze­snego położ­nic­twa, dys­po­nuje wyre­mon­to­wa­nym i zaopa­trzo­nym w naj­bar­dziej nowo­cze­sny sprzęt, Oddzia­łem Ginekologiczno-Położniczym oraz Neo­na­to­lo­gicz­nym. Zapew­niamy wszyst­kie dostępne formy znie­czu­le­nia oko­ło­po­ro­do­wego, od imer­sji wod­nej (kąpiel w wan­nie z hydro­ma­sa­żem), poprzez elek­tro­sty­mu­la­cje, a koń­cząc na naj­bar­dziej efek­tyw­nym znie­czu­le­niu zewną­trzo­po­no­wym. Jako jeden z nie­licz­nych szpi­tali w Pol­sce posia­damy tzw. koło poro­dowe, które umoż­li­wia przy­ję­cie dogod­nej pozy­cji w cza­sie porodu. Nowo­cze­sny Oddział Położ­ni­czy zapew­nia naj­lep­sze warunki dla pobytu świe­żych mam i ich nowo naro­dzo­nych dzieci. Cią­głe szko­le­nie per­so­nelu medycz­nego zapew­nia opiekę na naj­wyż­szym poziomie.

CV

lek. med. MICHAŁ JANKIEWICZ
spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położnictwa

Absol­went Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego w Kra­ko­wie. Aktu­al­nie zaj­muje sta­no­wi­sko star­szego asy­stenta na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpi­tala im. Gabriela Naru­to­wi­cza. wię­cej…

 

Za dotych­cza­sową pracę nagro­dzony w Ogól­no­pol­skim Ple­bi­scy­cie Medycz­nym „laur pacjenta 2012″ jako lekarz cie­szący się naj­więk­szym zaufa­niem kobiet. wię­cej…

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GABINETU

 • wizyty i kon­sul­ta­cje z zakresu gine­ko­lo­gii i położnictwa
 • ultra­so­no­gra­fia 3D/4D
 • dia­gno­styka pre­na­talna płodu-usg genetyczne
 • usg gru­czołu piersiowego
 • usg gine­ko­lo­giczne prze­zpo­chwowe i przezbrzuszne
 • opieka nad kobie­tami w ciąży
 • bada­nia profilaktyczne
 • cyto­lo­gia
 • porad­nic­two anty­kon­cep­cyjne, wkładki wewnątrzmaciczne
 • lecze­nie zmian szyjki macicy, kłyk­cin, nadżerek-laseroterapia
 • dia­gno­styka i lecze­nie zabu­rzeń sta­tyki narządu rod­nego oraz nie­trzy­ma­nia moczu

CERTYFIKATYNAGRODY 

W swo­jej dzia­łal­no­ści zapew­nia pełen pro­fil pro­ce­dur ginekologiczno-położniczych, jak opieka nad kobietą cię­żarną, pro­fi­lak­tyka gine­ko­lo­giczna, chi­rur­gia. Szcze­gólne zain­te­re­so­wa­nia to: dia­gno­styka ultra­so­no­gra­ficzna z uwzględ­nie­niem dia­gno­styki pre­na­tal­nej płodu, gine­ko­lo­gia ope­ra­cyjna z peł­nym pro­fi­lem onko­lo­gicz­nym oraz lecze­nie ope­ra­cyjne zabu­rzeń sta­tyki narządu rod­nego i wysił­ko­wego nie­trzy­ma­nia moczu. Uczest­nik licz­nych kur­sów, kon­gre­sów i szko­leń o powyż­szej tema­tyce. Posiada pre­sti­żowy cer­ty­fi­kat Fetal Medi­cine Foun­da­tion na prze­pro­wa­dza­nie spe­cja­li­stycz­nych ultra­so­no­gra­ficz­nych badań gene­tycz­nych u cię­żar­nych oraz cer­ty­fi­kat Pol­skiego Towa­rzy­stwa Gine­ko­lo­gicz­nego. Zwo­len­nik chi­rur­gii mało­in­wa­zyj­nej jak histe­ro­sko­pia czy lapa­ro­sko­pia. W swo­jej dzia­łal­no­ści zawo­do­wej kła­dzie nacisk na usta­wiczne szko­le­nie oraz dosko­na­le­nie swo­ich umie­jęt­no­ści. Za dotych­cza­sową pracę nagro­dzony w Ogól­no­pol­skim Ple­bi­scy­cie Medycz­nym „laur pacjenta 2012″ jako lekarz cie­szący się naj­więk­szym zaufa­niem kobiet.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZAKRAKOWIE
www.narutowicz.krakow.pl

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH
www.pbkm.pl

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI SZPITALA UNIWERSYTECKIEGOKRAKOWIE
www.su.krakow.pl/zakad-diagnostyki-krakow

PICOLINO-SZKOŁA RODZENIA
www.picolino.pl

CENTRUM MEDYCYNY ROZRODU ARTVIMED
www.artvimed.pl

 

REJESTRACJA
pn - pt 8.00 - 20.00 

GODZINY OTWARCIA
wt — śr 15 - 22 / pt 15 - 21

W TROSCE O NAJWYŻSZĄ
JAKOŚĆ USŁUG
ZAPEWNIAMY CAŁODOBOWĄ
DOSTĘPNOŚĆ TELEFONICZNĄ
T: 501 534 204

MICHAŁ JANKIEWICZ
Gabi­net Ginekologiczno-Położniczy
ul. Urzęd­ni­cza 20/2
30–051 Kra­ków
gabinet@mjankiewicz.pl

Zazna­czamy rów­nież, że wypeł­nia­jąc for­mu­larz skła­dają Pań­stwo zapy­ta­nie o wizytę, które potwier­dzimy tele­fo­nicz­nie lub mailowo.